جدید ترین مطالبتوزیع لوبیا چیتی تازه در قم

همجواری استان قم با استان مرکزی سبب گردیده است تا همواره از لوبیا چیتی تازه و مرغوب خمین بهره مند گردد. مراکز توزیع لوبیا چیتی در قم مرغوب ترین لوبیا را از کشاورزان اراکی خرید می نمایند. تمامی مراکز توزیع وابسته به بازار حبوبات ایران لوبیا چیتی تازه را به طور مستقیم از کشاورزان محلی دریافت می کنند. به همین خاطر قیمت لوبیا چیتی در این مراکز توزیع نسبت به سایر توزیع کنندگان لوبیا چیتی در قم ارزان تر است. یکی از ارقام لوبیا چیتی موجود در مراکز توزیع قم، لوبیا چیتی تازه خمین است که بخش اعظمی از حبوبات استان قم از آن تأمین می گردد. همجواری استان قم با یکی از قطب های تولید کننده لوبیا چیتی در ایران سبب گردیده است تا قیمت لوبیا چیتی در مراکز توزیع آن مناسب تر از سایر نقاط ایران باشد.

 

عرضه کننده : کریم آبائی
09189616033
09180636033